Eltel visselblåsning

Eltels anställda, partners och andra intressenter kan råka ut för en situation som inte verkar vara i överensstämmelse med Eltels företagsvärderingar som anges i uppförandekoden.

Vi uppmuntrar dig att berätta för oss om du upplever eller bevittnar ett beteende som du tror kan bryta mot lokal eller internationell lag, vår uppförandekod, våra värderingar, policyer och instruktioner eller mänskliga rättigheter relaterade till vår verksamhet. Eltels visselblåsarsysten är kanalen för att rapportera dessa problem.

Hur fungerar det?
All kommunikation kommer att krypteras för att säkerställa anonymitet. Meddelanden tas emot av det externa systemet som är lösenordskyddat, det registrerar inte IP-adresser och använder inte heller cookies. Systemet hanteras av en extern leverantör – verksam på en oberoende plattform för rapportering och kommunikation.

Den lokala chefsjuristen är ansvarig för hanteringen av visselblåsarrapporter och möjliggör därmed kommunikationen på det lokala språket. Kontaktvägar för visselblåsning finns på Eltels intranätet och på våra externa webbplatser. 

Rapporter kommer att undersökas noggrant på konfidentiell basis och resultaten rapporteras tillbaka till den som rapporterat ett problem. 

Eltel följer EU:s whistleblowing-direktiv
För att samordna den befintliga lagstiftningen på området och skydda personer som rapporterar överträdelser i hela EU har EU antagit det så kallade Whistleblower-direktivet. Vår visselblåsarpolicy har reviderats i enlighet med direktivet och gäller från december 2021.

Eltel Sverige visselblåsarsystem  >>