Arbetsmiljö och säkerhet

Hälsa och säkerhet är viktigt för oss på Eltel. Vi arbetar ständigt med att identifiera och införa mer moderna och säkra tekniker och processer för att minska riskerna. Vi genomför regelbundna säkerhetsutvärderingar av våra arbetsplatser för att öka riskmedvetenheten och förbättra arbetsmetoderna på fältet. Vårt långsiktiga mål är noll olyckor.

Vi jobbar ofta i miljöer där det är avgörande att sätta säkerheten främst och därför har vi under lång tid arbetat systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Vi är stolta att Eltel Sverige, precis som övriga koncernen, är certifierat enligt ISO 45001, som är ett ledningssystem för arbetsmiljö. Det innebär att Eltel och våra kunder kan känna sig trygga i att Eltel arbetar systematiskt med dessa frågor. 

Frekvensen för sjukskrivning på grund av arbetsskador har stadigt minskat sista åren och är nu lägst i branschen


Vår ambition är att vara en föregångare för proaktivt säkerhetsarbete  och bakom den minskade LTIF, Lost Time Injury Frequency, ligger ett idogt arbete. Även om vi är stolta över att färre skadas allvarligt är vi inte nöjda.

Några verktyg och åtgärder som ligger till grund för vårt säkerhetsarbete är:

  • Varje internt möte inleds med punkten arbetsmiljö och säkerhet
  • Alla team gör minst två skyddsronder per år
  • Alla chefer gör minst åtta safety walks per år. Sammantaget gjordes över 400 safety walks under 2020
  • Gemensamt system för rapportering, utredning och åtgärder avseende skador, tillbud och risker
  • Månadsvis uppföljning av nyckeltal kopplat till proaktivt säkerhetsarbete
  • Regelbundna självskattningar av den säkerhetskultur som råder
  • Aktivt samarbete tillsammans med våra kunder och underentreprenörer