För dig som leverantör - vanliga frågor

Här hittar du som leverantör svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

Kan vem som helst bli underentreprenör för Eltel?

Vem som helst får ansöka om att blir godkänd underentreprenör till Eltel. Eltel äger dock rätten att godkänna och anta en underentreprenör.

Måste man vara godkänd underentreprenör för att få möjlighet att lämna anbud till Eltel?

Ja, för att kunna ta del av framtida upphandlingar krävs det att en underentreprenör är godkänd. Kraven, som du hittar under  "Godkänd leverantör", är krav som Eltel har på en underentreprenör. Kraven i upphandlingar innehåller även slutkundsspecifika krav. 

Publiceras alla upphandlingar på Tendsign?

Vissa upphandlingar är riktade endast till godkända leverantörer och underentreprenörer och publiceras inte på Tendsign.

Varför har Eltel valt att använda sig av prekvalificeringsförfarande?

Det korta svaret är för att minska vår totalkostnad och därigenom öka konkurrenskraften över tid. Vi vill även reducera vår riskbild mot kund genom att arbeta transparent. Eltel lämnar anbud till sina kunder och underentreprenörer är en viktig del av det anbudet och för att kunna lämna konkurrenskraftigt anbud behöver vi inhämta uppgifter innan dess. Då tiden är knapp har Eltel försökt att samla de krav och den information som är generisk för alla upphandlingar och samlat det i prekvalificeringsunderlaget.

Måste man ansöka via Tendsign för att bli godkänd underentreprenör?

Ja, vi har digitaliserat hela ansökningsprocessen och kommer även att tillämpa e-signatur.

Kommer upphandlingar även att publiceras i Tendsign?

Ja, ambitionen är att alla Eltels upphandlingar ska publiceras via Tendsign. Tendsign används för att skapa en effektiv upphandlingsprocess.

Vad händer om jag inte blir godkänd?

Först kommer du få information om på vilka grunder Eltel har beslutat att inte godkänna ansökan. Om du inte blir godkänd kan du inte delta i vare sig avrop eller upphandlingar.

Om en underentreprenör ätgärdar de grunder på vilka Eltel valt att underkänna underentreprenören, kan du på nytt söka om att bli godkänd som underleverantör till Eltel. 

Vad krävs för att vår faktura via mail ska accepteras?

Detaljerad information om format och krav samt hur fakturor skall referenssättas hittar du via länken till "Fakturering".

Vi vill gärna skicka våra fakturor elektroniskt, hur går vi till väga?

När det gäller elektronisk fakturering så har Eltel ett samarbete med Pagero.

Mer information finns här via länk till Pagero

Hur ska vi som leverantör agera i de fall era beställare inte kan ge oss de referenser ni efterfrågar på fakturorna?

Be beställaren återkomma med korrekt referens. Annars riskerar ni som leverantör att få er faktura returnerad.Detaljerad information om format och krav samt hur fakturor skall referenssättas hittar du via länken till "Fakturering"

Kan man maila flera fakturor i en och samma pdf-fil?

Nej, det måste vara en faktura per pdf-fil och en pdf-fil per mail.

Visselblåsning

Vi efterlever vår uppförandekod (Code of Conduct) och arbetar för att upprätthålla ett öppet affärsklimat. Genom vårt visselblåsarsystem är det möjligt att rapportera misstänkta brott mot vår uppförandekod och andra oegentligheter. Ärenden kan rapporteras anonymt via e-post eller per telefon för vidarebefordran till Eltels chefsjurist och revisionskommitté. Alla ärenden hanteras konfidentiellt och du förblir anonym.

Vill du rapportera något till oss? Gör det genom att skicka e-post till denna adress: compliance@eltelnetworks.com