Code of Conduct

Denna Code of Conduct har tagits fram av och godkänts av Eltel AB:s styrelse. Eltel AB, inklusive alla bolag inom Eltel AB-koncernen, Business Units och alla enheter som hör till Eltel AB (i fortsättningen ”Eltel”) ställer höga etiska krav krav på sin affärsverksamhet genom att handla på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt vilket beskrivs närmare i denna Code of Conduct.

Syftet med denna Code of Conduct är att förebygga olagligt och oetiskt beteende. Code of Conduct syftar till att främja en förbättrad kultur byggd på förtroende, ansvar och integritet, och det är, tillsammans med denna policy, avsett att vara ett positivt bidrag för att hjälpa till att förbättra Eltels prestationer och för att minimera den potentiellt negativa sociala och miljömässiga påverkan som kan uppstå genom regelöverträdelser.

Eltel kräver att alla sina underentreprenörer och underleverantörer skall följa de regler som gäller enligt denna Code of Conduct. Där det i denna Code of Conduct hänvisas till ”Eltel” gäller därför att motsvarande regel också skall tillämpas av Eltels underentreprenörer och underleverantörer. Eltels underentreprenörer och underleverantörer skall även säkerställa att sina respektive underentreprenörer och underleverantörer (i alla led) följer de regler som framgår av denna Code of Conduct.

 

Eltel Code of Conduct.pdf