Ove Alm på Skanova diskuterar framtidens telekom

Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna var luftledningar. Ove Alm, VD för Skanova, inledde med sitt tal vid Eltels jubileumsseminarium i Köpenhamn den 17 juni. Skanova är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera och har alla koppar- och fibernät i Sverige i sin balansräkning. Företaget tillhandahåller nätkapacitet till 140 telekomoperatörer i Sverige.

Bakgrunden till bildandet av Skanova under 2008 var lika behandling av operatörerna och en högre grad av insyn. Skanova är ett separat aktiebolag med egen styrelse. Företaget sysselsätter 530 personer och har en omsättning på 7.5 miljarder SEK under 2010. TeliaSonera är Europas femte största teleoperatör med 29 000 anställda och en nettoförsäljning på 15.9 miljarder USD.

Skiftet från igår till idag har många indikatorer. Dessa kan beskrivas med ordpar såsom från abonnenter till kunder, från myndighet till serviceföretag, från monopol till fri konkurrens, från inhemsk till internationell, från analog till digital och IP, från fast telefoni till multimedia och mobil. Detta har medfört en enorm kulturell förändring vad gäller affärsinriktning, servicevilja och outsourcad fältverksamhet.

Dagens teleoperatörer erbjuder tjänster för såväl konsumenter som för företag. Mobilnät har tagit långa kliv från 1G till 4G vilket har infört nya krav på service och leverantörer av infrastruktur. En förskjutning från röst till video pågår och molntjänster erbjuds nu på marknaden. Samtidigt förväntar sig kunderna att deras tjänster ska vara igång 24/7.

När det kommer till produktcykler så måste operatörerna hantera minskade volymer inom traditionella tjänster och växande volymer inom nya tjänster.

Migrering från koppar till fiber är pågående, i olika takt på olika marknader. Ove Alm diskuterade komplexiteten i övergången från olika vinklar: kunderbjudanden, produkter, processer, IT, kvalitet och regelverk. Skanovas mål är att 50 % av de svenska hushållen ska ha tillgång till fiber år 2014. Detta gäller både geografisk täckning och ett konkurrenskraftigt pris.

Ove Alm adresserade de viktigaste utmaningarna för framtiden. Att kunna möta den ökande efterfrågan på bandbredd och kvalitet, migration av gamla nätverk och produkter samt nya sätt att arbeta med partners är några av dem. Nya sätt att arbeta med partners innebär ett närmare partnerskap med gemensamma processer. Vad man ska göra med gammal teknik är också en utmaning, liksom hur man kan minska kostnaden för att bygga fibernät. Innovativa byggmetoder kommer att behövas och Skanova och deras partners ligger i framkant för att hitta dem.