Eltel signar genombrottsaffär inom stadsnät

Jämtkraft i Östersund och Eltel har slutit ett avtal om att Eltel tar över all fältverksamhet samt övervakning av Jämtkrafts omfattande optofibernät. Kvar inom Jämtkraft blir ägandeskapet för nätet och viss förvaltning av detta.

Jämtkraft har en kommunikationsoperatör som hanterar tjänster i nätet samt har kontakterna med slutkunderna. Eltel tar över all byggnation samt drift och underhåll. Eltel övertar också övervakning av nätet, samt teknisk support och nätoptimeringstjänsterna. Medarbetare inom området övergår från Jämtkraft till Eltel, men huvudparten av uppdraget utförs av Eltels befintliga medarbetare.

Bakgrunden till affären är att Jämtkraft befann sig i en fas av stadsnätsutvecklingen som känns igen av många andra stadsnätsägare. Utbyggnaden är till stora delar genomförd, och byggvolymerna går ner. Kraven på drift- och underhåll höjs efterhand som man får fler och viktigare kunder i nätet. Drift- och underhållstjänsterna ställer höga krav på personalen, och på organisation av jourtjänstgöring och dylikt, samtidigt som arbetsmängden totalt sett inte motsvarar den organisation som krävs för en hög beredskap vid stora underhållsåtgärder.

Eltel tar över det som ligger i Eltels kärnverksamhet, där Eltel via sin betydligt större telekomverksamhet har bättre möjligheter att erhålla en jämn beläggning på teknikerkåren. Inom Eltel finns också en bredare möjlighet till kompetensutveckling för medarbetarna, då man som tekniker har möjlighet att arbeta åt olika kunder inom Eltels telekommarknad. Nätet övervakas nu av Eltels NMC i Göteborg, där Eltel också har specialister som står för teknisk support på alla delar i nätet, samt arbetar med nätanalys och nätoptimering, för att säkerställa ett väl fungerande och driftsäkert nät.