Eltel förvärvar nya marknadsandelar i Finland med två underhållskontrakt på järnvägsnätet

Eltel tecknade i slutet av förra året två femåriga underhållskontrakt på hög- och mellanspänningssystem i södra och västra Finland. Eltels historia inom järnvägselektrifiering sträcker sig så långt tillbaka som till 1966 då verksamheten påbörjades och 2006 tecknades de första underhållskontrakten på det finska järnvägsnätet.

Kontrakten omfattar beredskap 24/7, avhjälpande och förebyggande underhåll på anläggningarna samt service och byte av utrustning. Det ingår även ett incitament för leveransprecision och en option på kontraktsförlängning med två år.

Underhållet på järnvägen i Finland är indelat i fyra regioner med fyra olika kontrakt. Eltel innehar 50 % av marknaden sedan i början av år 2013 genom de vunna kontrakten i västra och södra regionerna med den viktiga knutpunkten Helsingfors som kärnan i den södra. De finska myndigheterna har valt att upphandla underhåll på elanläggningarna separat och inte så som standardmodellen för järnvägsunderhåll ser ut i Sverige, där El ingår som en del tillsammans med Bana och Signal.

”Liikennevirasto, finska Trafikverket, är en viktig kund som investerar i ett långsiktigt underhåll med fokus på trafikpunktlighet och driftsäkerhet. Kontraktet i västra Finland är en fortsättning på samarbetet då Eltel även tidigare haft underhåll på järnvägsnätet i denna region medan den södra regionen och Helsingfors innebär en marknadsexpansion för Eltel - något som visar på ett stort förtroende från kunden”, säger Päivi Hakala, Director Rail Finland. 

Utvärderingskriterierna för tilldelningen av kontrakten var fördelade 60 % på pris och 40 % leveranskvalitet där faktorer som genomförandemetoder, säkerhets- och arbetsmiljörutiner samt resurskompetens var avgörande.

För mer information kontakta:
Fredrik Häggström, President Business Unit Rail & Road, Eltel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com 
Tel: 08-585 376 25