Eltel leverantör när utbyggnaden av byanät tar fart

Eltel är Sveriges ledande entreprenör inom byggnation, drift- och underhåll av fibernät, samt den enda leverantören som har en helt rikstäckande fältorganisation för denna typ av uppdrag.

Eltel har för närvarande ett tjugotal aktuella byanätsprojekt i gång, och volymen ökar kontinuerligt. Lång erfarenhet i kombination med långsiktig stabilitet gör Eltel till en attraktiv partner i dessa sammanhang. Konceptet för projektering och byggnation av näten ger fördelar i form av ett kostnadseffektivt nät som blir enkelt att underhålla och som är driftsäkert och robust till sin uppbyggnad. 

Byggnationen av byanät (ftth) utgör en viktig del av den satsning som görs på en robust och framtidsäkrad infrastruktur för elektronisk kommunikation. Idag drivs denna satsning av olika byalag med stöd av olika Stadsnät, Operatörer samt Regeringskansliet i form av Bredbandsforum. Bredbandsforum (www.bredbandivarldsklass.se) har startats på initiativ av regeringen, och syftar till samverkan mellan intressenterna för att möjliggöra en snabb utbyggnad.

Den byalagsdrivna delen av Sveriges bredbandsinfrastruktur motsvarar 10-15 % av befolkningen och ca 450 000 hushåll. Fram till och en bit in på 2020 kommer en intensiv byggnation av byanät att ske. Staten stöttar med finansiella medel, samt en del samordning. För 2013 finns t.ex. vid dags dato fortfarande 800 miljoner sek av statliga medel att fördela till byanät. Under perioden fram till 2020 kommer ca 6 miljarder sek att avsättas för denna utbyggnad.