ELTEL Networks skapar standard för anläggningstekniker

Tillsammans med övriga medlemmar i Bredbandsforums arbetsgrupp för en robust fiberbaserad infrastruktur, har ELTEL Networks tagit initiativ till en förstudie för standardisering av anläggningstekniker.
  •  För att företag, myndigheter och övriga konsumenter ska kunna förlita sig på tekniken och tillgodogöra sig bredbandets möjligheter måste infrastrukturen vara robust och driftsäker. Då gäller det att inte bara tekniken, utan också kompetensen för att bygga, driva och underhålla näten är hög, tillgänglig och stabil. Vårt initiativ till en standardisering av anläggningstekniker är ett viktigt steg för att uppnå detta, säger Thorbjörn Sagner, VD för ELTEL Networks Infranet AB och deltagare i arbetsgruppen bakom initiativet.

ELTEL Networks är en viktig spelare för att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur och samverkan med övriga intressenter är en naturlig del av företagets uppdrag. De övriga som ingår i gruppen är IT&-telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), Post- och telestyrelsen (PTS), Telenor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Tekniska verken, Svenska Kraftnät , Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i Bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. 

Läs mer >>