Digitalisering och elektrifiering blir allt mer sammanflätade

Med den digitalisering och elektrifiering som pågår i samhället idag ökar även behovet av infrastruktur som möjliggör både förnybar energi och högpresterande kommunikationsnätverk.

Den digitala omställningen öppnar upp för nya affärsmodeller och flexibla arbetssätt, som hybridarbete. Moderna nät gör det möjligt att erbjuda nya typer av tjänster och för människor att interagera på nya sätt. Omställningen för också med sig utmaningar som kräver ett teknik- och kompetensskifte.   

I takt med att digitalisering och elektrifiering blir allt mer sammanflätade ökar behovet av synergier mellan kompetenser inom el- och kommunikationsnät. Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk.


El är en förutsättning för samhällsutvecklingen och för att nå klimat-politiska mål. Sverige kommer att konsumera dubbelt så mycket el till 2045.

– För att lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi el- och kommunikationsnät som är mer effektiva och kan hantera högre kapacitet än idag, säger Henry Nilsson, kommersiell direktör för Eltel Sverige. El- och kommunikationsnät måste ses som en helhet för att man ska få en hållbar infrastruktur på sikt.

För att lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi el- och kommunikations-nät som är mer effektiva och kan hantera högre kapacitet än idag.


Robusta kommunikationsnät som skapar värde för samhället 

Eltel bygger, installerar och etablerar kommunikationslänkar, fiber, mobila lösningar eller wifi beroende på vad som krävs för situationen. Det kan vara sensorer för att detektera luftkvalitet, kamerainstallation för övervakning eller att koppla upp enheter inom sjukvården. För att säkerställa att allt fungerar tar de även hand om service, förebyggande underhållsprogram och akut felavhjälpning. Även övervakning och dokumentation ingår som del av lösningen. 

– Genom våra kommunikationsnät skapar vi förutsättningar för myndigheter, statliga verk, kommuner och regioner att kunna leverera samhällskritisk kommunikation för alla medborgare. Grunden är ett robust och säkert kommunikationsnät, men det handlar inte bara om kapacitet utan även om krav på nya funktioner och applikationer som kräver ökad bandbredd, säger Henry Nilsson.

Vetenskapliga klimatmål för ett hållbart samhälle 


Även efterfrågan på energieffektiva lösningar och förnybara energikällor ökar. En uppgradering av elnätet är nödvändig för att möta framtidens behov av smarta lösningar som energilagring och laddningsinfrastruktur för elfordon.   

– I ett elnät med stor andel vind- och solkraft behöver det både finnas möjlighet till lagring och styrning av belastning. Vi på Eltel har möjlighet att ta ett helhetsåtagande i alla faser, från byggnation och anslutning till löpande drift underhåll, avslutar Henry Nilsson. 

Eltel har satt ambitiösa klimatmål som har godkänts av SBTi (Science Based Target initative) och innebär bland annat att innan 2030 halvera sina koldioxidutsläpp från fossila källor samt halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna.

Anpassade lösningar för samhällskritisk verksamhet

Eltel har stor erfarenhet av anpassade lösningar för kommunikation i speciellt krävande miljöer. Här är några av de kommunikationslösningar som företaget har bidragit till: 

Kamerateknik, radarteknik – Teknik som kan detektera och läsa av situationer för att uppnå miljömål, trafikmål och att använda som beslutsunderlag.

Trafikinformation – Samla in och sprida trafikinformation till resenärer och yrkestrafik för att förbättra flöden, mobilitet och minska olyckor.

Trafikövervakning – Detektering av trafikvolymer.

Trängelskattsystem – Minska trängsel i storstadsområden, men tjänsterna kan även användas för prognostisering, beräkning kring miljöpåverkan och belastning.

Smarta väg- och järnvägskorsningar – Ökad säkerhet genom moderniserade lösningar och utvecklade funktioner vid järnvägskorsningar.

Smart belysning – Öka säkerheten för medborgare i kommunerna och göra offentliga platser mer öppna genom bättre och anpassad belysning och samtidigt uppnå miljövinster.

Väderövervakning – Insamling av väderdata för väderprognoser, utfärda varningar, men även för att tillhandahålla t.ex. vattentemperaturer och annan information för kommuninvånare.