Safety Week – ett sätt att fokusera extra på säkerhet varje år

I april varje år ordnas Safety Week inom hela Eltel-koncernen. Syftet är att uppmärksamma arbetet med säkerhet och arbetsmiljö och att få alla anställda samt underentreprenörer medvetna om våra strävanden.

Den 28 april varje år inträffar internationella ”Safety Day”, en dag som inrättades av FN 2003. Dagen tillägnas säkerhetsarbete på arbetet. Det är en tilldragelse som Eltel stödjer och Eltel har valt att hela den sista veckan i april varje år särskilt uppmärksamma arbetssäkerhet och vår strävan mot noll arbetsskador. Vi kallar den Safety Week och den berör alla anställda på Eltel samt våra underentreprenörer.

För att åstadkomma en låg arbetsskadefrekvens är det viktigt att ha gemensamma värderingar och attityder. Att ha en bra säkerhetskultur innebär att alla på arbetsplatsen är medvetna om de risker som finns och har både kunskap och vilja att minska dem. Det gäller att skapa ett arbetssätt där säkerhetstänkandet är en självklar del av verksamheten. Säkerhet bygger på samspel mellan människor och på vilka normer man har på arbetsplatsen, det vill säga säkerhetskulturen.

Under säkerhetsveckan utförs till exempel extra många Safety Walks och skyddsronder som utförs av cheferna och skapar en bättre förståelse för riskerna ute i fält. Det är också ett sätt att fokusera på lokala utmaningar.

Våra skydds- och arbetsmiljöombud är viktiga för vårt arbete med en förbättrad säkerhetskultur. De deltar förstås också i Safety Week och medverkar bland annat vid de skydds- och arbetsmiljöronder som genomförs.