Den ökade hotbilden höjer kraven på privata aktörer

Eltel är som ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur, viktiga för totalförsvaret. Med det allt mer osäkra omvärldsläget har man stärkt upp sin förmåga. – Vi har ökat antalet säkerhetsklassade medarbetare för att möta våra kunders höjda säkerhetsrelaterade krav, säger Angelica Bille Holmquist på Eltel.

På bara några år har säkerhetsläget i Europa försämras drastiskt och Sverige är just nu i färd med att öka sin beredskap och stärka totalförsvarsförmågan.

Här spelar Eltel en samhällsviktig roll. Företaget levererar en bred uppsättning av tjänster inom el- och kommunikation, från design- och byggfasen till drift och underhåll. Både proaktivt och reaktivt, över hela Sverige.

– För att samhället ska fungera utan allvarliga störningar är en robust infrastruktur av yttersta vikt, såväl till vardags som vid kris och krig, förklarar Angelica Bille Holmquist, Säkerhets- och säkerhetsskyddschef.

Sedan kraft- och telemarknaden avreglerades och delvis privatiserades under 1980- och 90-talen är det i dag till stor del privata aktörer som utgör beredskapen på området. Sker en oväntad händelse, till exempel en kraftig storm, jordskred, olycka eller annan krissituation som leder till ett avbrott i kraft- och kommunikationsledningarna, är Eltel en av de aktörer som snabbt är på plats för att restaurera och återställa näten.

Eltel kan säkerhetsklassad infrastruktur

De el- och kommunikationsnät som Eltel hanterar skapar förutsättningar för myndigheter, statliga verk, kommuner och regioner att leverera samhällskritisk kommunikation och elektricitet. Då många verksamheter är säkerhetskänsliga krävs att personalen som ombesörjer dem också är säkerhetsklassade för att möta säkerhetskraven.

– Vi utökar nu antalet individer i säkerhetsklass bland vår personal och förbereder dem på att i större utsträckning jobba mot säkerhetskänslig verksamhet, förklarar Angelica.

Eltel har lång erfarenhet av att hantera säkerhetskänsliga arbetsuppgifter inom samhällskritisk infrastruktur.

– Säkerhetsskyddet är något som vi med tiden blivit duktiga på och det är en konkurrensfördel som vi har, avslutar Angelica Bille Holmquist.