Elnät

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn är det främsta verktyget för att nå målet. Digitaliseringen och elektrifieringen inom samhället ökar exponentiellt och kan i kombination med minskade koldioxidutsläpp inom själva energisektorn vara ett verktyg som gör det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

 I takt med att fossilfri elektricitet blir mer konkurrenskraftig på global nivå, blir elektriska lösningar alltmer populära inom allt fler branscher. Idag görs dubbelt så många investeringar i förnybar energi som i traditionella fossilbaserade energislag.

Allt detta gör att behoven ökar och utmaningen blir att hantera de kapacitetsbrister som uppstår när fler och fler sektorer väljer att elektrifiera sina områden

Elnät för dagens och morgondagens behov

Våra kunder består av elnätsägare, elintensiv industri och andra verksamheter som alla kräver hög kapacitet och leveranssäkerhet av elförsörjningen. Vi erbjuder gedigen kunskap i allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar för att uppfylla slutkundernas förväntningar. Våra uppdrag består av både mindre utökningar, kundstyrda projekt och större reinvesterings-projekt i syfte att förnya och förbättra kapacitet i närtid och möta kundkraven
på längre sikt.

Vårt erbjudande

Vi arbetar som projektleverantörer inom låg- och mellanspänningssegmentet i Sverige och projekterar, konstruerar och bygger kraftanläggningar upp till 40 kV. Med vår långa erfarenhet har vi förmågan att bygga specialanpassade nätstationer på plats och har kompetensen att kunna hantera komplexa miljöer med hänsyn till människor, trafik och annan existerande nät- och infrastruktur. 

 

Några av våra elnätstjänster:

 • Nätstationstjänster: på uppdrag av elnätsägare bygger vi nya
  anläggningar och renoverar gamla
 • Geodetisk inmätning och utsättning: vi säkerställer och dokumenterar
  kabelns läge samt tar ansvar för beställning till utsättning i fält.
 • Kabelteknik: vi utför kabelbyten och montage på uppdrag av elproducenter, elnätsägare och företag med stort elbehov. Vi monterar skarv och avslut upp till 40kV. Vi hanterar alla typer av kabel, såsom sjökabel, plast och papper.
 • Luftledningar: vi bygger och reparerar luftledningar, och tar hand om
  hela projektet från tillståndsberedning, konstruktion till byggnation.
 • Kabelentreprenad: Vi projektleder entreprenaduppdrag, schakt och
  förläggning av kablar oavsett terräng.

 

Vill du veta mer?

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om Elnät

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se