Eltel stärkte sin position och sitt resultat under 2011

”2011 var ännu ett år av stora framgångar för Eltel. Företaget tog sig in på viktiga marknader och tack vare våra anställda vann vi nya avtal och förbättrade både vår operativa effektivitet och likviditeten”, säger Axel Hjärne, Koncernchef och VD för Eltel Group Corporation.
  • Gruppens försäljning steg med 18 % och spräckte gränsen 1 miljard EUR
  • Lönsamheten förbättrades enligt samtliga indikatorer
  • Utsikterna inför 2012 är fortsatt positiva

De marknader där Eltel har sin verksamhet fortsatte att återhämta sig starkt under hela 2011. Eltels nettoförsäljning ökade med 18 % jämfört med föregående år och stannade på totalt 1 011,4 miljoner EUR (856,4). Ökningen i nettoomsättning uppnåddes organiskt genom positiva bidrag från de flesta av företagets affärsområden och regioner. Under 2011 låg EBITA på 46,2 miljoner EUR (43,1).

Den likviditet som verksamheten genererade (före avskrivningar och skatt) ökade starkt till 54,0 miljoner EUR (20,0) tack vare det högre rörelseresultatet, liksom en minskning av rörelsekapitalet. Företagets handlingsprogram för att förbättra lönsamheten, som lanserades 2010, bidrog med en minskning av rörelsekapitalet på 8,8 miljoner EUR (23 %) vid årsslutet, trots nettoförsäljningens starka tillväxt. Den totala mängden tillgängliga likviditetsreserver vid årsslutet låg på 72,4 miljoner EUR (59,5).

 

Systematisk utveckling visas i resultat
”Eltel har genomfört viktiga strukturella förbättringar under de senaste åren och detta har hjälpt oss att prestera väl under så gott som samtliga marknadsförhållanden. En av de allra senaste förändringarna gick ut på att organisera hela företaget i sex specialiserade Affärsenheter. Dessa inkluderar våra erbjudanden både inom sektorerna elektricitet och inom telekommunikation. Våra medarbetare arbetar i en specialiserad organisation, där det delegerade ansvaret spelar en viktig roll. Förmågan att fatta rätt beslut i vardagen är en av Eltels konkurrensfördelar”, säger Axel Hjärne, Koncernchef och VD för Eltel Group Corporation.

 

Antalet anställda vid slutet av 2011 var 8064 – en 4-procentig ökning sedan föregående år (7751). Som en följd av förbättringarna i den operativa effektiviteten och en välplanerad användning av underleverantörer var ökningen av personalen välbalanserad jämfört med försäljningstillväxten.

 

”Eltels strategiska mål är att vara Europas ledande Infranetföretag och att fortsätta förbättra företagets resultat. Våra tjänster och vår konkurrenskraft ligger på en bra nivå, vilket utgör en sund plattform för en systematisk organisk tillväxt.” Infranet innebär en innovativ integrering av elektricitet, telekommunikation och IT-teknologier förpackade i ett enda tjänsteutbud.

Utsikterna inför 2012 är fortsatt positiva
”God efterfrågan, nya avtal och arbeten med nätverksunderhåll efter vinterstormarna i Skandinavien är några av faktorerna bakom tillväxten under det första kvartalet 2012. Power Transmission skrev under en entreprenad i slutet av mars för att börja bygga luftledningar till National Grid i Storbritannien. Det här avtalet förväntas fortsätta under de närmaste fem åren. Nedgrävning av kablar är ännu ett område där investeringarna växer. De dominerande drivkrafterna inom telekommunikation är uppgraderingen av nätverken till 4G och optisk fiber.

 

Vi ska dock inte glömma att vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Som vi kan se varierar resultatet i vår jämförelsegrupp stort i Europa. Eltel måste fortsätta att utveckla sättet vi driver företaget på, ”The Eltel Way”. Vårt fokus och huvudsakliga mål handlar om att trygga våra anställdas motivation och att de har de rätta färdigheterna och verktygen för att kunna ge god service åt våra kunder. Vår nya specialiserade organisation som har god kunskap om kundernas behov garanterar ett fruktbart samarbete med kunderna. Eltel kommer alltid att vara så bra som alla våra medarbetare tillsammans”, avslutar Axel Hjärne.

 

 

Företagets nyckeltal

​MEUR2011​​2012Förändring​
Nettoomsättning​ 1011.4​ 856.4​ + 18.1%​
EBITA (exklusive extraordinära poster)​ 46.2​ 43.1​ + 7.2%​
EBITA (inklusive extraordinära poster)​ 41.8​ 34.1​ + 22.6%​
Antalet medarbetare vid årets slut​ 8064​ 7751​ + 4.0%​

 

För mer information om Eltel Group Corporation
Axel Hjärne
Koncernchef och VD
T: +46 70 548 8432
E: axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
T: +358 40 311 4503
E: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com