Rivning av skyddsportaler Årstabron - Älvsjö

Eltel har nyligen startat ett projekt för Trafikverkets räkning där underentreprenaden omfattar rivning av två skyddsportaler över Årsta spårområde i södra Stockholm. 

Dessa skyddsportaler är temporärt uppsatta över befintlig spåranläggning för att skydda denna mot eventuella störningar vid byggnation av nya Årstabron som pågår ovanför anläggningen. I projektet ingår även kontaktledningsarbeten samt byggande av påkörningsskydd vid de nya spårportarna. I samband med rivningen av den norra skyddsportalen rivs och återmonteras spåret. Kanalisationen byggs om och kablar förläggs i området. Dessutom byggs bullerskyddsplank längs spåret norr om norra spårporten.

Eltels egna resurser kommer att flytta och återställa el-, signal- och teleanläggningar medan vår underentreprenör Rosenqvist river skyddsportalerna samt flyttar och lägger tillbaka spåret efter rivningen. Projektet ställer höga krav på Eltel gällande planering av arbeten i spår då anläggningen kommer att vara i drift under stora delar av tiden.

Projektet kommer att utföras under hela 2015 och beräknas vara färdigt i februari 2016. Kontraktsvärde ca 40 MSEK.

Mer info:

Peter Åkerlund